Wat doen we?

In de voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen cliënten met de meest intensieve zorgvragen ondersteuning en behandeling. In 2015 is er voor ruim 150 mensen per maand een VG ZZP 6 of 7 aangevraagd (CIZ, 2015). Begeleiding en behandeling zijn erop gericht om mensen een goede kwaliteit van bestaan te bieden. Ondersteuning wordt onder andere geboden op de gebieden huisvesting, werken of dagbesteding, vrije tijd en behandeling. Zonder de juiste ondersteuning lukt het mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag vaak niet om tot participatie te komen. Buiten de woning komen, contact met familie en vrienden hebben en naar dagbesteding gaan, blijkt soms al lastig. Er is sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid; de dagelijkse begeleiders zijn met familie de belangrijkste mensen voor deze groep cliënten. De samenwerking binnen dit netwerk en de afstemming op de wens en behoeften van de cliënt zijn cruciaal voor goede ondersteuning.

Waarom weteschappelijk onderzoek?

Nog nooit eerder is systematisch en wetenschappelijk onderzocht welke ondersteuning het beste werkt en welke ondersteuning zorgt voor een zo goed mogelijke levenskwaliteit van cliënten binnen de intensieve verblijfszorg. Professionals zijn aangewezen op eigen inzicht en advies van directe collega’s. In de praktijk worden vaak lange trajecten met cliënten doorlopen, om uiteindelijk de passende begeleidingsstijl te vinden. Individuele professionals bouwen daarmee veel kennis en inzichten op die ze ook met collega’s delen, maar wat wel en niet werkt bij specifieke problemen wordt niet systematisch geëvalueerd. Bij het vertrek van een professional gaat hierdoor expertise verloren.

Meerwaarde SCORE onderzoek

In het SCORE onderzoek worden gegevens verzameld van cliënten met een intensieve zorgvraag. Dit om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de behandeling en begeleiding in de ondersteuningscontext. We willen achterhalen welke factoren de kwaliteit van bestaan en de ontwikkeling van cliënten bevorderen en wat zorgt dat probleemgedrag en het gebruik van middelen en maatregelen afneemt. Dit inzicht kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg en daarmee verbetering van kwaliteit van bestaan van cliënten met complex gedrag en een intensieve zorgvraag.

Aanpak

De onderzoekers volgen over meerdere jaren de kwaliteit van bestaan en de ontwikkeling van een grote groep cliënten en de manier waarop zij worden ondersteund. Aan de hand van vragenlijsten die worden voorgelegd aan alle betrokkenen en onderzoek bij de cliënten zelf komen er gaandeweg goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. Met die gegevens kan onderbouwd worden welke behandeling en begeleiding in verschillende situaties en bij uiteenlopende cliënten aantoonbaar het beste werkt.

Resultaat

De onderzoeksresultaten bieden handvatten om cliënten met een intensieve zorgvraag betere kwaliteit van zorg te bieden.

Planning

Vanaf 2016 zijn de metingen gestart. Jaarlijks worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd. Het onderzoek loopt door tot september 2020.

Informatie over deelname

  • Cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers geven vooraf toestemming voor deelname aan het onderzoek.
  • Onderzoeksgegevens worden volledig anoniem verwerkt.
  • Cliënten, vertegenwoordigers en ondersteuners die deelnemen aan het SCORE onderzoek worden jaarlijks gevraagd om vragenlijsten in te vullen en om deel te nemen aan een interview om de dagelijkse ondersteuning goed in kaart te brengen.
Klik hier voor meer informatie:

Flyer